Home > Research Highlights > Casein kinase 1 family regulates PRR5 and TOC1 in the Arabidopsis circadian clock

Research Highlights

Casein kinase 1 family regulates PRR5 and TOC1 in the Arabidopsis circadian clock

Proceeding of the National Academy of Sciences, USA

"Casein kinase 1 family regulates PRR5 and TOC1 in the Arabidopsis circadian clock"

Takahiro N Uehara、Yoshiyuki Mizutani、Keiko Kuwata、Tsuyoshi Hirota、Ayato Sato、Junya Mizoi、Saori Takao、Hiromi Matsuo、Takamasa Suzuki、Shogo Ito、Ami N Saito、Taeko Nishiwaki-Ohkawa、Kazuka Yamaguchi-Shinozaki、Takashi Yoshimura、Steve Kay、Kenichiro Itami、Toshinori Kinoshita、Junichiro Yamaguchi、Norihito Nakamichi

DOI:10.1073/pnas.1903357116

2019-05-17

« Back to Research Highlights Top