>> Japanese

Hirata Memorial Foundation

Chairman Koji Nakanishi (Columbia Univ.)
Advisory Board Sho Ito (Tohoku Univ.)
  Yoshito Kishi (Harvard Univ.)
  Isao Kitagawa (Osaka Univ.)
  Shoji Shibata (Univ. Tokyo)
  Yoko Naya (SUNBOR)
  Hitosi Nozaki (Kyoto Univ.)
  Ryoji Noyori (RIKEN)
  Teruaki Mukaiyama (Univ. Tokyo, TIT)
  Kiyoyuki Yamada (Nagoya Univ.)
  Shosuke Yamamura (Keio Univ.)
  Minoru Isobe (Nagoya Univ.)
Executive Committee Kunisuke Okada (Meijo Univ.)
  Masaaki Suzuki (RIKEN)
  Yoshihiro Hayakawa (Nagoya Univ.)
  Haruki Niwa (Univ. Electro-commun.)
  Masato Kitamura (Nagoya Univ.)
  Shigehiro Yamaguchi(Nagoya Univ.)
  Daisuke Uemura (Keio Univ.)
  Kenichiro Itami (Nagoya Univ.)
 
Secretariat Research Center for Materials Science, Nagoya University, Chikusa,
Nagoya 464-8602, Japan
Shigehiro Yamaguchi
Tel&Fax; 81-52-789-5947
e-mail:yamaguchi@chem.nagoya-u.ac.jp